Privacy policy

Deze privacy policy is van toepassing op Van Stenis Carrosseriebouw BV en de beheermaatschappijen

Van Stenis Carrosseriebouw vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van medewerkers en klanten.
Om de privacy van onze medewerkers en klanten te waarborgen houden wij ons aan de wettelijke maatregelen die hiervoor gelden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

Klanten
Op basis van de door u verstrekte opdracht, een door uzelf verstrekte toestemming en/of een wettelijke verplichting kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens per opdracht en voor de follow-up daarvan.
Medewerkers
Voor medewerkers geldt dat wij om de benodigde persoonsgegevens zullen vragen en uw toestemming deze te verwerken bij 1) indiensttreding, 2) tussentijdse wijzigingen van deze gegevens en 3) tussentijds wanneer de wet ons daartoe verplicht.
Algemeen
Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) alleen wanneer wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gekregen van de ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger van deze minderjarige.

Persoonsgegevens
Wij verwerken geen onnodige persoonsgegevens. Dat houdt in dat wij alleen die persoonsgegevens verwerken die wij minimaal nodig hebben voor wettelijk verplichte doeleinden en/of om de door u aan ons verstrekte opdracht goed en volledig uit te kunnen voeren en de follow-up daarvan.

Dat kan inhouden (afhankelijk uiteraard of men klant of medewerker is; en bij klanten afhankelijk van de verstrekte opdracht):
-          NAWTE-gegevens (naam/adres/woonplaats/telefoon/e-mail)
-          BSN-nummer
-          Identiteitsbewijs
-          Kenteken
-          KvK-gegevens (via uittreksel Kamer van Koophandel)
-          Overige gegevens die noodzakelijk zijn 1) voor de uitvoering van door u aan ons verstrekte opdrachten en de administratie daarvan en  2) i.v.m. wettelijke bepalingen.

Doeleinden
Wij verwerken de benodigde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-          door u aan ons verstrekte opdrachten;
-          communicatie over de opdracht en/of herinnering aan keuringen;
-          administratieve doeleinden ter afwikkeling van de bovengenoemde opdrachten;
-          het aangaan van arbeidsovereenkomsten en daarmee samenhangende werkzaamheden;
-          En overige doeleinden waartoe wij 1) verplicht zijn om de door u aan ons verstrekte opdracht uit te kunnen voeren 2) volgens de wet verplicht zijn.

Derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn of wanneer dat strikt noodzakelijk is om de door u aan ons verstrekte opdracht goed en volledig te kunnen uitvoeren.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan bedrijven buiten de EU.

Bewaren persoonsgegevens
Aan ons verstrekte persoonsgegevens bewaren wij
-          zolang u klant/medewerker bij Van Stenis Carrosseriebouw bent;
-          zolang de door u aan ons verstrekte opdracht nog loopt;
-          zolang wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren;
-          zolang wij deze gegevens wettelijk mogen bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit omvat onder andere dat wij regelmatig back-ups uitvoeren, computers (en bepaalde bestanden met persoonsgegevens nog weer apart) beveiligd zijn, papieren met persoonsgegevens niet voor iedereen toegankelijk zijn en dat alleen specifieke medewerkers, met een geheimhoudingsverklaring, toegang hebben tot persoonsgegevens wanneer dat strikt noodzakelijk is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Door u aan ons verstrekte persoonsgegevens kunnen door u opgevraagd en/of gerectificeerd dan wel teruggevraagd worden. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek.
Een door u aan ons verstrekte toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens mag door u weer ingetrokken worden. Wanneer het bovenstaande consequenties zou hebben voor lopende opdrachten en/of voor wettelijke verplichtingen die wij hebben, gaan we uiteraard samen in gesprek.

Website
Onze website maakt geen gebruik van cookies.
De analytische gegevens die onze website verzamelt, bevatten geen persoonsgegevens en zijn uitsluitend bedoeld voor het optimaliseren van onze website.

Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze privacy policy, neemt u dan contact met ons op.

Van Stenis Carrosseriebouw BV
info@stenis.nl